حوصله ی شعرهام سر می رود
قحطِ کلمه شده
و کاسه ی صبرِ شعرهای ناتمام ، لبریز
در این تولدِ پیاپی بچه شعرهای ناقص
خسته از استفراغ های مداوم
و جواب های مسخره ی آزمایش ها
حوصله ی شاعری ام هم سر می رود