صدای خش خشِ ورق
و مچاله شدنم در خود
حرکتِ مداد بر کاغذ
و بلعیده شدنم توسط شعرها
تا کی این درد ادامه خواهد داشت؟
جنگِ احساس و کلمه
و بازی دردآور تولدِ شعر
آیا
مادر شدن مرا کافی نیست؟