در میانِ هوای  مه آلود
تنها و بی وزن
سوار بر طنابِ  باد
آهسته پرواز می کرد
بر فرازِ دره ها
تله کابینِ
پرنده ی
شاد.