از تو
چیزی نمانده جز
دو حرف و دو نقطه
از عشق
جز نفرت
و از من
دختری از قبیله ی شکست
چیزی
جز
احتیاج