می ایستم
بی پروا می گذرم
با چشمانِ بسته
از بزرگراه های سرعت
از اتوبان های بوق و فریاد
و از خیابان های تک چرخ
اما
به کوچه ی عشقت که می رسم...