خردسال عاشقی
پنهان پشتِ سدی از کلمات
که من تو را
روزی شاید
اگر دو دو دوسـ...
و لکنتِ همیشگی واهمه
پشتِ پرده ی شعر
خاموشی محض
در پسِ واژه های کهنسال
ترس را می بوسم
بر پیشانی ام در آینه
دیگر، بر مهرِ سکوت سجده نمی کنم