این طرف
کارگران افغان
زمین می کنند
و این طرف
دوستانشان
خشت می گذارند روی خشت
اینجا
پسر جوان
خسته از سرکوفت های خانواده
تسبیح چرخان