فوت می کنم
خاطرت را در باد
شمع دوستت دارم را در دلم
و به ماتم می نشینم
سالعشق تنهایی ام را تنها