دشت، پهناور
آسمان، بی ابر
نسیم، جاری
تکان می خورَد
تک درخت
آهسته در باد