این خیابان هم با خیالت گذشت
و شانه هایی که سخت تنهایند
نیستی که
همه ی خیابان ها اتوبان می شوند