دلم بی تاب است و
خسته از این کیف دستی
این شانه های دلتنگ
تو را کم دارند
کوله ی عزیز!