دل کندو
پرید از سنگ های روی سبزه ها،
دخترک
به سمت خیابان آدم بزرگ ها
با بسته ای آدامس در دست
و کودکی اش را
روی تاب های پارک جا گذاشت