شب می آید
و پس از شب ، تاریکی
پس از تاریکی
چشمها
دستها و نفس ها و نفس ها و نفس ها ،
و صدای آب
که فرو می ریزد قطره قطره قطره از شیر
بعد دو نقطه سرخ
از دو سیگار روشن
تیک تاک ساعت
و دو قلب
و دو تنهایی