جهانا! چه بینی تو از بچگان   که گه مادری، گاه مادندرا؟
نه پاذیر باید تو را نه ستون   نه دیوار خشت و نه زآهن درا