پوپک دیدم به حوالی سرخس   بانگک بر برده به ابر اندرا
چادرکی دیدم رنگین برو   رنگ بسی گونه بر آن چادرا
ای پرغونه و باژگونه جهان   مانده من از تو به شگفت اندرا