آن صحن چمن، که از دم دی   گفتی: دم گرگ یا پلنگ است
اکنون ز بهار مانوی طبع   پرنقش و نگار همچو ژنگ است
بر کشتی عمر تکیه کم کن   کاین نیل نشیمن نهنگ ست