به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را   چنان که درد کسان بر دگر کسی خوارست
چو پوست روبه ببینی به خان واتگران   بدان که: تهمت او دنبه‌ی به سر کارست