مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟   چاو چاوان درست چونانست
باز چون بر گرفت پرده ز روی   کروه دندان و پشت چوگانست