چرخ فلک هرگز پیدا نکرد   چون تو یکی سفله‌ی دون و ژکور
خواجه ابوالقاسم از ننگ تو   بر نکند سر به قیامت ز گور