چاکرانت به گه رزم چو خیاطانند   گرچه خیاط نیند، ای ملک کشور گیر
به گز نیزه قد خصم تو می‌پیمایند   تا ببرند به شمشیر و بدوزند به تیر