همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع   همی بدادی تا در ولی نماند فقیر
بسا کسا که بره‌ست و فرخشه بر خوانش   بسا کسا که جوین نان همی نیابد سیر
مبادرت کن و خامش مباش چندینا   اگرت بدره رساند همی به بدر منیر