روی به محراب نهادن چه سود؟   دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما وسوسه‌ی عاشقی   از تو پذیرد، نپذیرد نماز