چون سپرم نه میان بزم به نوروز   درمه بهمن بتاز و جان عدو سوز
باز تو بی رنج باش وجان تو خرم   بانی و با رود و با نبیذ فنا روز