مهر مفگن برین سرای سپنج   کین جهان پاک بازیی نیرنج
نیک او را فسانه واری شو   بد او را کمرت سخت بتنج