ای روی تو چو روز دلیل موحدان   وی موی تو چنان چوشب ملحد از لحد
ای من مقدم از همه عشاق، چون تویی   مر حسن را مقدم، چون از کلام قد
مکی به کعبه فخر کند، مصریان به نیل   ترسا به اسقف وعلوی به افتخار جد
فخر رهی بدان دو سیه چشمکان تست   کامد پدید زیر نقاب از بر دو خد