جهان به کام خداوند باد و دیر زیاد   برو به هیچ حوادث زمانه دست مداد
درست و راست کناد این مثل خدای ورا   اگر ببست یکی در، هزار در بگشاد
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد   که گاه مردم شادان و گه بود ناشاد
... این مصرع ساقط شده ...   خدای چشم بد از ملک تو بگرداناد