چون بچه‌ی کبوتر منقار سخت کرد   هموار کرد پرّ و بیوکند مویِ زرد،
کابوک را نخواهد و شاخ آرزو کند   وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد