زلف ترا جیم که کرد؟ آن که کرد   خال ترا نقطه‌ی آن جیم کرد
وآن دهن تنگ تو گویی کسی   دانگکی نار به دو نیم کرد