گل دگر ره به گلستان آمد   واره‌ی باغ و بوستان آمد
وار آذر گذشت و شعله‌ی او   شعله‌ی لاله را زمان آمد