نیز ابا نیکوان نمایدت جنگ فند   لشکر فریادنی، خواسته‌نی سودمند
قند جداکن از وی، دور شو از زهر دند   هر چه به آخر بهست جان ترا آن پسند