مهتران جهان همه مردند   مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان   که همه کوشک‌ها برآوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز   نه به آخر به جز کفن بردند؟
بود از نعمت آن چه پوشیدند   و آن چه دادند و آن چه را خوردند