مرا تو راحت جانی، معاینه، نه خب   کرا معاینه آید خبر چه سود کند؟
سپر به پیش کشیدم خدنگ قهر ترا   چو تیر بر جگر آید سپر چه سود کند؟