تا کی گویی که: اهل گیتی   درهستی و نیستی لیمند؟
چون تو طمع از جهان بریدی   دانی که: همه جهان کریمند