دریغ! مدحت چون درو آبدار غزل   که چابکیش نیاید همی به لفظ پدید
اساس طبع ثنایست، بل قوی‌تر ازان   ز آلت سخن آمد همی همه مانیذ