کار همه راست، آن چنان که بباید   حال شادیست، شاد باشی، شاید
انده و اندیشه را دراز چه داری؟   دولت خود همان کند که بباید
رای وزیران ترا به کار نیابد   هر چه صوابست بخت خود فرماید
چرخ نیارد بدیل تو ز خلایق   و آن که ترا زاد نیز چون تو نزاید
ایزد هرگز دری نبندد بر تو   تا صد دگر به بهتری نگشاید