دریا دو چشم و آتش بر دل همی فزاید   مردم میان دریا و آتش چگونه پاید؟
نیش نهنگ دارد، دل را همی خساید   ندهم، که ناگوارد، کایدون نه خردخاید