اندی که امیر ما باز آید پیروز   مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید
پنداشت همی حاسد: کو باز نیاید   باز آمد، تا هر شفکی ژاژ نخاید