کسی را که باشد بدل مهر حیدر   شود سرخ رو در دو گیتی به آور
ایا سر و بن، در تک و پوی آنم   که: فرغند آسا بپیچم به توبر