اگر گل آرد بار آن رخان او، نه شگفت   هر آینه چو همه می‌خورد گل آرد بار
به زلف کژ ولیکن به قد و قامت راست   به تن درست ولیکن به چشمکان بیمار