گر شود بحر کف همت تو موج زنان   ور شود ابر سر رایت تو توفان بار
بر موالیت بپاشد همه در و گوهر   بر اعادیت ببارد همه شخکاسه و خار