گرد گل سرخ اندر خطی بکشیدی   تاخلق جهان را بفگندی به خلالوش
کافور تو بالوس بود، مشک تو باناک   بالوس تو کافور کنی دایم مغشوش