ای خواجه، این همه که تو بر می‌دهی شمار   بادام ترّ و سیکی و بهمان و باستار
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر   از مارگیر مار برآرد همی دمار