به دور عدل تو در زیر چرخ مینایی   چنان گریخت ز دهر دو رنگ، رنگ فتور
که باز شانه کند همچو باد سنبل را   به نیش چنگل خون ریز تارک عصفور