بسا که مست در این خانه بودم وشادان   چنان که جاه من افزون بد از امیر و ملوک
کنون همانم و خانه همان و شهر همان   مرا نگویی کز چه شده‌ست شادی سوک؟