زان می، که گر سرشکی ازان درچکد به نیل   صدسال مست باشد از بوی او نهنگ
آهو به دشت اگر بخورد قطره‌ای ازو   غرنده شیر گردد و نندیشد از پلنگ