اگر امیر جهاندار داد من ندهد   چهار ساله نوید مرا که هست خرام
همه نیوشه‌ی خواجه به نیکویی و به صلح   همه نیوشه‌ی نادان به جنگ و کار نغام