چون گسی کردمت بدستک خویش   گنه خویش بر تو افگندم
خانه از روی تو تهی کردم   دیده از خون دل بیاگندم
عجب آید مرا ز کرده‌ی خویش   کز در گریه‌ام، همی خندم