چو در پاش گردد به معنی زبانم   رسد مرحبا از زمین و زمانم
به صورت و نوا و بصیت معانی   طرب بخش روحم، فرحزای جانم
خرد در بها نقد هستی فرستد   گهرهای رنگین چو زاید ز کانم