بیا، دل و جان را به خداوند سپاریم   اندوه درم و غم دینار نداریم
جان را ز پی دین و دیانت بفروشیم   وین عمر فنا را بره غزو گزاریم