بل تا خوریم باده، که مستانیم   وز دست نیکوان می بستانیم
دیوانگان بیهشمان خوانند   دیوانگان نه‌ایم، که مستانیم